Photoshop ( 2 )

การสร้างภาพด้วย PhotoShop แบบง่าย ๆ

Extract

ใช้สำหรับตัดต่อภาพ เพื่อตกแต่ง หรือเพื่อเปลี่ยน BackGround จากตัวอย่างภาพ เราจะตัดต่อภาพ Sphinx เปลี่ยน Background เป็นภาพภูเขา ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop คลิกเมนู File เลือกเมนูย่อย Open ภาพ 2 ภาพ ดังรูป2. ปรับขนาดให้ภาพใกล้เคียงกัน โดยเลือกเมนู Images เมนูย่อย Images size (อาจตกแต่งภายหลัง)
3. คลิกที่ภาพ Sphinx เลือกเมนู Images เลือกเมนูย่อย extract จะได้ windowsใหม่ (ภาพตัวอย่างคำสั่ง 2 ภาพ)
4. คลิกไอคอนรูป ดินสอ ปรับขนาดของหัวดินสอที่ Brush size จากนั้นลากไปตามขอบภาพที่ต้องการ5. คลิกไอคอนรูป ถังสี เทในบริเวณภายในรูป Sphinx จะได้ดังภาพ6. คลิกปุ่ม preview ดูผลงาน จากนั้นคลิก OK เพื่อกลับไปยัง Photoshop7. คลิกไอคอนลูกศร คลิกที่ภาพ Sphinx ลากมาวางไว้ที่ภาพภูเขา จะได้ดังภาพไม่มีความคิดเห็น: