ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

การสื่อสาร คือ การนำสารต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือความรู้สึกโดยอาศัยเครื่องนำไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จนทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ช่วยจัดการสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการทำงานหรืออาจเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ
2. เทคโนโลยีระบบเครือข่าย สามารถเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวกัน และนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยการดึงข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)
3. เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ ช่วยจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำการประชุมทางไกล รวมทั้งมีโปรแกรมเฉพาะด้านเพื่อการทำงานตามสาขาต่าง ๆ
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการรายบุคคลได้ ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนแต่ละคนใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน

ภาษามีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการสื่อสารดังนี้

1. ภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์ เทคโนโลยีการสื่อสารแม้จะพัฒนาก้าวหน้าสักเพียงใดก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร
2. เทคโนโลยีการสื่อสารจะมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาที่ชัดเจนของผู้ส่งสาร
3. กลวิธีการนำเสนอสารต่อผู้รับ ต้องอาศัยทักษะทางภาษา และการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม ผู้ส่งสารจึงต้องมีทั้งความรู้และกลวิธีที่ดีประกอบกัน

ไม่มีความคิดเห็น: